Image 1 of 1
AFR_08_08_18059.jpg
Male somali ostrich (Struthio camelus molybdophanes) portrait, Samburu National Park, Kenya